Programové priority pro volby do krajského zastupitelstva v Jihomoravském kraji

Financování kraje

Heslo:Docílíme spravedlivého financování Jihomoravského kraje.

Heslo:Zastavíme dlouhodobě nespravedlivé financování Jihomoravského kraje.

Zásadním tématem pro Jihomoravský kraj jsou finance. Při vzniku krajů byly výrazně nadhodnoceny nově vznikající kraje oproti těm dříve existujícím. Tato situace trvá dodnes a Jihomoravský kraj je vzhledem k počtu obyvatel podhodnocen o 1,2 miliardy korun. Stejně tak je tomu i ve financování sociálních služeb. Naší programovou prioritou proto bude v nastávajícím období napravit nespravedlivé rozdělování finančních prostředků ze strany státu a zajistit revizi Rozpočtového určení daní.

Navýšením příjmů do rozpočtu Jihomoravského kraje budeme moci investovat do oprav  silnic 2. a 3. třídy, rekonstruovat mosty, modernizovat hromadnou dopravu v kraji. 

Dopracovat téma kompenzace z obecních rozpočtů – důležité téma také pro Brno

Doprava a územní plánování

Heslo: “Zajistíme smysluplné financování Letiště Brno”

Heslo: “Postaráme se o opravy silnic a mostů v dezolátním stavu.”

Heslo: “Postaráme se o bezpečný dojezd cyklistů do zaměstnání a do škol.”

Heslo: “Napojíme Brno na síť cyklostezek v regionu.”

Heslo: “Podpoříme zavedení jednotných cenových tarifů dopravy mezi kraji.”

 

Ačkoliv už Česko do posílení silniční infrastruktury nalilo miliardy jak z vlastních, tak i evropských peněz, na kvalitě českých silnic to není příliš znát. Postaráme o to, aby stát posílil rozpočet Jihomoravského kraje. To by nám umožnilo lépe spravovat silnice 2. a 3. třídy. Kvalitní infrastrukturu vidíme jako základ pro rozvoj všech regionů. 

V okolních zemích dnes větší měrou investují do železničního spojení a podporují vysokorychlostní tratě. V krajském měřítku je třeba zavést integrované tarify dopravy mezi jednotlivými kraji. Pokud jde o autobusovou dopravu, je  na místě podpora nízkokapacitních a školních autobusů. Doprava je jednou z největších příčin znečištění ovzduší, a proto by měly kraje finančně pobízet projekty založené na vodíkových technologiích. 

STAN myslí i na ty, kdo volí osobní dopravu. Jednotlivé regiony by měly být propojeny páteřní sítí cyklostezek a nabízet dostupnou infrastrukturu pro nabíjení elektrokol.

 

Elektromobily

Jdeme s dobou, chceme aby naši občané mysleli na budoucnost planety, ale ne vždy k tomu mají ideální podmínky. Proto chceme rozšířit síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Již stávající majitelé pociťují nedostatek přípojek na veřejně dostupných místech mimo velká města. Pro každodenní používání elektromobilů v regionech je potřeba možnost nabití zvýšit a poskytnout místním motivaci si ekologické auto pořídit.

Nezapomínáme ani na infrastrukturu pod zemí. Mnoho domácností v Česku dosud není připojeno na vodovod či splaškovou kanalizaci. Pro mnoho regionů se tak klimatická změna, méně vody nebo i žádná ve studnách stává obrovským problémem. 

 • SILNICE

Posílení investic do oprav silnic 2. a 3. třídy. 

Dostavbu a rozšíření dálnic (D52, D43, D55, D1), krajských silnicí a obchvatů obcí. 

Zintenzivnění dopravy stávajících krajských silnic se zaměřením na stav mostů. 

 • ŽELEZNICE A AUTOBUSY

Rozvoj integrovaného dopravního systému a uvedení nových krajských elektrických vlakových jednotek do provozu. 

Přesun hlavního vlakového nádraží v Brně.

Příprava klíčové dopravní infrastruktury, a to vysokorychlostních tratí a Severojižního kolejového diametru.

 • CYKLOSTEZKY, ELEKTROMOBILITA

Bezpečný dojezd cyklistů do zaměstnání, rozšíření dostupnosti cyklostojanů u úřadů, středních škol a krajských nemocnic. 

Vytvoření páteřní sítě cyklostezek – propojení jednotlivých krajů. 

 • LETECKÁ DOPRAVA

Smysluplné financování Letiště Brno. Ukončení dotování nízkonákladových leteckých společností a linek, které létají pouze s dotacemi Jihomoravského kraje. 

Podpora dopravy občanů na blízká letiště ve Vídni nebo Bratislavě. 

Ušetřené finance efektivně investovat do rozvoje regionálních autobusových a vlakových spojů. 

 • ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Co nejefektivnější plánování územní dokumentace.

Odmítnutí vložení nad krajského stupně územně plánovací dokumentace.

Efektivní a akceschopné územní plánování. 

 • VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA

Výrazné dotace obcím na výstavby vodovodů. 

Podpora dotačních programů pro domácnosti na připojení na splaškovou kanalizaci

Investice do čistíren odpadních vod. 

Zdravotnictví

Hesla: 

“Dostupné zdravotní služby i v menších obcích“

„Pomoc s dopravou k lékaři pro seniory a rodiče s dětmi“

„Vím, kam se obrátit po radu – krajská centra pro zdraví“ 

„Důstojný konec života v domácím prostředí“

“Odlehčíme přetíženým záchranářům.”

Posláním kraje je zajistit vyvážené zdravotní služby a zároveň pečovat o zázemí pro své zdravotníky. Především v menších sídlech je problémem dostupnost zdravotních služeb praktických lékařů a stomatologů. Řešení pro odlehlejší oblasti vidíme v podpoře sdružených praxí, kdy více lékařů využívá společné prostory a vybavení. Obce pak zajišťují svoz pacientů k lékaři pro ty méně mobilní, což ocení zejména senioři či rodiče s dětmi. 

Chybí Vám zubař či gynekolog již neordinuje na Vašem zdravotním středisku? Péče nefunguje, jak byste si představovali? Zřídíme krajská poradenská centra pro zdraví, která budou tlumočit občanům jejich práva při jednání s lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami. Zároveň budou informovat o dostupných programech prevence a podpory zdravého životního stylu.

I konec života musí být důstojný. Kraj bude podporovat vznikající síť center paliativní péče, především hospicové péče poskytované v domácím prostředí nemocného.  

Chceme podpořit též zdravotní školství a blíže propojit střední a vysoké školství a nemocnice zřizované krajem. Budeme rozvíjet program stipendií pro absolventy zdravotníky, zdravotní sestry a mladé lékaře, aby měli po studiu motivaci vrátit se domů, do menších obcí a měst. 

Dobře si rovněž uvědomujeme přetížení Zdravotnické záchranné služby, řešením může být posílení sítě Lékařské pohotovostní služby 

VENKOVSKÝ DOKTOR

Zřídíme krajské kontaktní poradenské centrum pro zdravotní péči. Zavedeme též do praxe projekt „venkovský doktor“, který posílí spolupráci kraje s místními samosprávami a podpoří vznik tzv. sdružených praxí více lékařů sdílejících prostory, vybavení a ordinujících na jednom místě. Z pozice obcí zajistíme např. zdravotní mikrobus, který v odlehlejších oblastech pomůže s dopravou k lékaři zejména seniorům a rodičům s dětmi.

 • KRAJSKÁ PORADENSKÁ CENTRA PRO ZDRAVÍ  (“zdravotní ombudsman”)

Možnost občanů poradit se o svých právech a kompetencích v oblasti zdravotnictví při jednání s lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami. 

 • DOSTUPNÁ PALIATIVNÍ PÉČE 

Podpoříme budování sítě center paliativní péče a pomoci pacientům, aby mohli řešit svůj zdravotní stav v domácím prostředí. Odlehčení blízkým pacienta a jeho rodině. 

 • ODLEHČENÍ KRIZOVÝM SLOŽKÁM ZZS

Posílíme síť Lékařské pohotovostní služby

Výrazné snížení neindikovaných výjezdů Zdravotnické záchranné služby. 

Školství

Heslo: “Omezíme nesmyslnou byrokracii ve školství.

Heslo: “Prohloubíme teorii a praxi na středních školách.

Heslo: “Umožníme středoškolákům studovat podle jejich představ.

Heslo: “Podpoříme rozvoj vědy, která je pro náš kraj zásadní.

Ředitelé škol jsou dnes zavaleni zbytečnou administrativou a ztrácejí tak drahocenný čas určený pro rozvoj školy samotné. Chceme to změnit a omezit administrativu mezi školami a krajem na minimum. Dlouhodobě se také nedaří uspokojit poptávku po odborných profesích. Návrat do modelu 80. let ale není správným řešením. Proto je nutnost najít nové řešení, nad kterým bude držet ruku kraj jako zřizovatel. 

Po dohodě s rodiči i učiteli chceme pilotně ověřovat model “reálné střední školy“. Ta umožní flexibilní přechod z jednoho typu školy na jiný i v průběhu studia. Studenti mají mít možnost vybrat si ze “švédského stolu“, tedy namixovat si výběr předmětů podle svých předpokladů a zájmů (předměty zaměřené více profesně, přírodovědně nebo humanitně). Do financování a spolurozhodování o směřování reálných středních škol chceme vtáhnout místní zaměstnavatele a podniky, a ve spolupráci s nimi pak umožnit studentům středních škol praktickou výuku v technologických centrech zřizovaných kraji. 

Kraj by měl dotačně podpořit regionální výzkum i místní vědce zapojené do mezinárodních vědeckých týmů.

 • KRAJ A ŠKOLSTVÍ 

Omezení administrativy školských zařízení na minimum.   

Zavedení krajské akreditační agentury, která bude hodnotit střední školy a jejich vzdělávací programy.  

Podpora svazkových škol formou krajských dotací. 

 • REÁLNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA (POD JEDNOU STŘECHOU)

Vznik prostupného a vnitřně diferencovaného středního školství. 

Vstup odborníků z praxe do středoškolského vzdělávání škol a umožnění praktické výuky v technologických centrech zřizovaných kraji. 

Zavést takzvaný „švédský stůl“, kdy si studenti namixují výběr předmětů podle svých předpokladů a zájmů. 

Zavést středoškolské minimum (ve dvou úrovních). 

Rekvalifikace

Chceme pružně reagovat na měnící se poptávku pracovního trhu, proto podporujeme zájem o rekvalifikační kurzy napříč obory. Pokud chceme udržet nízkou nezaměstnanost, měli bychom být schopni nabídnout občanům možnost změny zaměstnání. Nabídka musí být širší a nesmí být kladeny překážky vlastní iniciativě zájemců. 

Absolventské kurzy

Nabídka dalšího profesního rozvoje pro absolventy. Kvalifikované online kurzy pro veřejnost. 

 • VĚDA A VÝZKUM 

Dotační podpora kraje na regionální výzkum. 

Podpora vědců zapojených do mezinárodních vědeckých týmů.  

Životní prostředí

Heslo: “Kraj musí udržet každou kapku vody v krajině.”

Heslo: “Podpoříme lokální podnikání šetrné k přírodě.”

Heslo: “Zajistíme dostatek pitné vody pro všechny.”

 

Za poslední roky jsme se dostali do situace, kdy jsme kvalitu naší krajiny, půdy a vody příliš neřešili. Výsledkem je zplundrovaná půda, která nedokáže zadržet vodu. Ta pak rychle odtéká a není ji kde zachytávat, protože u nás chybí až tisíce rybníků a vodních nádrží. Otázka životního prostředí tak není problematikou pouze globální, ale začíná už na lokální úrovni. Jedná se prakticky o denní agendu našich starostů. 

Chceme prohloubit náš projekt obnovy polních cest “1000 a jedna cesta pro krajinu“ a změnit tak přístup ke krajině. Chceme dotačně podpořit lokální farmáře, kteří se věnují šetrnému zemědělství. Ekologické smýšlení by nemělo být vnímáno jako nákladný a nepotřebný výstřelek. Kraje by měly obce a jejich obyvatele podporovat ve všech aktivitách vstřícných k půdě a krajině, jít jim příkladem a poradit, kde je třeba. 

Bez kvalitního územního plánování však nápravy zpustošené krajiny nedosáhneme. Kraje by měly obcím zajistit profesionální poradenství, jak zpracovávat územní plány a koncepce uspořádání krajiny, nebo jak řešit pozemkové úpravy. 

 • BOJ SE SUCHEM 

podpora tvorby tzv. krajinných plánů (jakýsi územní plán pro krajinu) – opatření, která eliminují dopad klimatické změny ( sucho, přívalové deště) na krajinu a sídla

 • PŘEROZDĚLENÍ KRAJSKÝCH DOTACÍ

Granty pro projekty, které se věnují boji s klimatickými změnami.

Prohloubení projektu “1000 a jedna cesta pro krajinu“ a změnit tak přístup ke krajině. 

 • PODPORA LOKÁLNÍCH ZEMĚDĚLCŮ

Podpora ekologického zemědělství a výroby zdravých lokálních potravin. 

Dotační podpora zemědělců, kteří produkují regionální potraviny a věnují se šetrnému zemědělství – od vidlí na vidličku!

Podpora včelařství, vinařství

 • VODNÍ a ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zásadní je čištění a recyklace vody. Podpora vzniku malých individuálních čistíren ve správě obce tam, kde se finančně nevyplatí obecní kanalizace. 

Zajistit občanům kraje zásobování pitnou vodou skrze propojení s velkou vodárenskou soustavou.

Aktualizace krajských plánů odpadového hospodářství – podpora největší možné recyklace směsného komunálního odpadu.

Podpora recyklovatelných materiálů na všech typech krajských akcí. 

 • OVZDUŠÍ A ENERGIE

Podpora tzv. kotlíkových dotací. 

Důraz na snižování spotřeby energie, například zateplováním veřejných budov. 

Podpora zavádění úsporného veřejného osvětlení a osvětlení veřejných budov.  

 • PORADENSTVÍ PRO OBCE

Poradenství v oblastech zpracování územních plánů a jejich koncepce uspořádání krajiny, jak řešit pozemkové úpravy

Regionální rozvoj

Heslo: “Podpoříme rozvoj cestovního ruchu po celém kraji.”

Heslo: “Postaráme se, aby byl venkov dobré místo pro život.”

Heslo: “Z Brna do celého kraje na kole a bezpečně.”

 

V otázce regionálního rozvoje hodláme uplatnit naše bohaté zkušenosti se správou obcí a kraje. Našim hlavním cílem je aktivní podpora venkova a jeho obyvatel, navýšení drobných dotací a snížení byrokracie u malých obcí.

Cestovní ruch je v našem kraji dlouhodobě koncentrován do několika málo oblastí. Našim cílem je najít a podpořit nová místa a rozšířit tak cestovatelské možnosti do celého kraje. 

Chceme podpořit také lokální malé a střední podnikatele a individualizovat tak turismus. 

Kraj by měl financovat sportoviště, cyklostezky. Podpoříme proto propojení Brna a regionálních cyklostezek. Neměl by také zapomenout na pěší turistiku a umožnit tak svým obyvatelům aktivní trávení volného času. 

 • PODPORA ŽIVOTA NA OBCÍCH

Podpora vzniku společných projektů mezi blízkými obcemi v oblasti školství, sociálních služeb a kultury.

Zachování a rozšíření venkovských prodejen a provozoven se základními službami. 

Skrze dotační tituly podpora lokálních řemeslníků. 

 • ROZŠÍŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

 

Vznik a podpora nových turistických cílů po celém Jihomoravském kraji. 

Podpora lokálních podnikatelů formou individualizovaného turismu. 

 • ROZVOJ SPORTU A POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI

Podpora aktivního trávení volného času – výstavba sportovišť a cyklostezek, podpora pěší turistiky. 

Propojení Brna a regionálních cyklostezek.  

Povinný příspěvek z RUD – podpora dotačně opomíjených skupin obyvatel (děti do 6 let, senioři). 

Chceme aby děti byly motivovány ke sportu, ke zdravému životnímu stylu, proto je nutná podpora místních sportovních klubů. Inspirujme mladé sportovce a úspěšné amatéry k vedení dětských oddílů, nabídněme jim odborné vedení a odpovídající vzdělání. Zavedené organizace jako Sokol či Orel mohou svými zkušenostmi pomoci novým spolkům stát se stabilní součástí života městské části nebo obce.     

Český skauting vychoval generace dětí, které na léta strávená v oddíle vzpomínají jako na šťastné dětství. Stát se skautem vedlo k lepší připravenosti na dospělost. Podpora skautingu je podporou pro smysluplné trávení volného času našich dětí. 

 

Sociální služby

Heslo: “Podpoříme neziskový sektor v jejich péči o potřebné.”

Heslo: “Zapojíme seniory do veřejného života.”

Heslo: “Budeme spolufinancovat výstavbu domů pro seniory v obcích.”

 

Sociální služby v kraji musí být snadno dostupné, je nutné celou síť na základě dobře sebraných dat optimalizovat. Kraj by měl usilovat o to, aby komunitní, terénní, odlehčovací a ambulantní služby byly poskytovány profesionálně v přirozeném prostředí, a toto důsledně kontrolovat. 

Na seniory myslíme celý rok, ne pouze na Vánoce. Rodina je pro nás velmi důležitá, i proto chceme vytvořit dostupnou síť rodinných center. Kraj by měl také podporovat zapojení aktivních seniorů do veřejného života a zároveň se postarat o ty, kteří to sami nezvládnou. Důležitá je spolupráce s neziskovým sektorem, především v oblasti asistenčních a terénních služeb.

Chceme podporovat již stávající tzv. mezioborové týmy pracovníků zahrnující, jak zdravotníky, tak sociální pracovníky. Ti pomáhají snáze posoudit pacienta z hlediska zdravotního stavu i jeho sociální situace.

STAN bude usilovat o zvýšení tzv. směrného čísla, na kterém závisí rozdělení financí na podporu sociálních služeb MPSV. Systém zařazení organizací do krajské sítě není jednotný, což vytváří rozdílné podmínky pro poskytovatele v jednotlivých lokalitách, a proto Jihomoravský kraj v minulých letech doplatil na jeho nízkou hodnotu. 

V Jihomoravském kraji budeme podporovat vznik potřebných sociálních služeb na základě Komunitního plánování sociálních služeb obcí a rozšiřování úvazků v jeho rámci.  

Zajištění financování pracovních míst spadající pod Operační program zaměstnanost, který financuje pracovníky sociálních služeb z peněz Evropského sociálního fondu. Tento projekt končí v letošním roce a nový rámec je zatím v procesu příprav, proto je potřeba zaručit, aby stávající sociální pracovníci byli i nadále podporováni, a tím se předešlo snížení kvality poskytovaných služeb nebo jejich úplnému zrušení.

 • DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domácí péče pro dospělé i děti. Terénní, odlehčovací a ambulantní služby poskytované v přirozeném prostředí, a to především v menších městech. 

Propojení sociálních služeb a zdravotnictví u paliativní péče. Podpora týmů, které se o nemocné starají. 

Domácí hospicové péče a vytvoření nových krajských dotačních titulů pro samotné organizace, které tyto služby zajišťují.  

Podpora vzniku komunitních a rodinných center. 

Spolupráce s neziskovým sektorem pro lepší zajištění asistenčních a terénních služeb. 

 • PODPORA PRO NEJOHROŽENĚJŠÍ SKUPINY

Spolufinancování kraje a obcí na výstavbu komunitních domů pro seniory a nevytrhávat tak starší spoluobčany z jejich známého prostředí. 

Spolufinancování projektů pro seniory ze strany kraje, obce tak budou moci realizovat výstavbu komunitních domů pro nejstarší občany. 

Výstavba či podpora chráněného bydlení. Vznik komunitních domů pro osoby s  mentálním či kombinovaným postižením. 

Vznik nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z prostředí ohroženého patologickými jevy v regionech. Aby i v odlehlejších místech kraje byla dostupná pomoc pro děti a mládež, kterým se nedostává to nejlepší zázemí.

Podpora sociálních služeb pro rodiny, které jsou prevencí vzniku patologických jevů u dětí. Stejně tak klademe důraz na prevenci odebírání dětí do ústavní péče.

Zakládání tzv. Dluhových poraden, některé v kraji již fungují, ale jejich počet není dostatečný a financování nestabilní. Chceme nastavit rámec financování, který bude navazovat na již stávající poměry a nebude ohrožen koncem vyplácení grantu či dotace. Podle mapy exekucí je vznik satelitních poraden důležitým bodem našeho programu.