Ochrana osobních údajů

podle https://www.starostove-nezavisli.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Starostové a nezávislí pro Jižní Moravu

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy vyplývající z činnosti našeho hnutí. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci některé agendy, politické hnutí Starostové a nezávislí je zpracovává jako správce, máte právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON).
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
  5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu info@stan.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu uvedenou na začátku tohoto textu, nebo osobně.
  6. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku, nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Podle zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích zpracováváme osobní údaje o členech v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa a datum přihlášení k členství. Tyto Vaše údaje používáme za účelem identifikace a vedení evidence členů a případně za účelem Vašeho kontaktování v záležitostech týkajících se Vašeho členství. Na základě zákonné povinnosti dále zpracováváme údaje o našich dárcích. Tyto údaje předáváme pouze Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Osobní údaje zpracováváme a předáváme v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a přehled jejich darů s uvedenou výší peněžitého daru a obvyklé ceny nepeněžitého daru. Dále předáváme osobní údaje do veřejného registru politických stran a politických hnutí o našich členech, kteří vykonávají funkci statutárního orgánu hnutí, nebo o našich členech, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem našeho hnutí.

Na základě smluv zpracováváme údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje dodavatelích. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v hlavní kanceláři, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti např. ČSSZ, finanční správě, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Velkou část údajů o našich členech a příznivcích hnutí Starostové a nezávislí zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce. Hnutí Starostové a nezávislí vede interní databázi našich členů a příznivců. Takto zpracováváme především Vaše jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, datum přihlášení k příznivectví (platí pro registrované příznivce), telefonní číslo a emailová adresa, vykonávaná profese, historie členství či příznivectví. Tyto osobní údaje získáváme z Vašich přihlášek či jiných podání nebo na základě vnitrostranické komunikace s Vámi. Registrované příznivectví je forma, kterou zákon nijak neupravuje, ale vzhledem k našim stanovám je nutným předpokladem pro pozdější plnohodnotné členství. S Vašimi údaji pracují pouze určení zaměstnanci v hlavní kanceláři, krajské a celorepublikové předsednictvo, krajské výbory a tajemníci jednotlivých krajů. Údaje o našich členech a příznivcích nepředáváme třetím stranám vyjma zpracovatelů (spravování interní evidence a webových stránek). Tyto osobní údaje využíváme zejména pro zasílání pravidelného newsletteru, kterým Vás chceme informovat zejména o činnostech našeho hnutí, o našich plánech a projektech či o aktuálním politickém dění či legislativě. Vaše údaje zpracováváme i za účelem zlepšení vnitrostranické komunikace.

Dále pak zpracováváme osobní údaje o členech volebních komisí. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, email a informace o tom, v jaké volební komisi byl členem a kdy. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem Vašeho oslovení při příštích volbách s nabídkou opětovného členství ve volební komisi. Osobní údaje nikomu nepředáváme a pracují s nimi jen krajští tajemníci.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské unie ani do členských států Evropské unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Ochrana osobních údajů

varianta 2

Správce údajů: Starostové a nezávislí pro Jižní Moravu

Starostové a nezávislí pro Jižní Moravu provozující internetové stránky staramese.eu nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a dodržujeme následující pravidla:

  • neshromažďujeme osobní informace,
  • nesdílíme Vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, vývoje našich produktů nebo ochraně našich práv,
  • neukládáme osobní informace na našich serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

CO JSOU “COOKIES” VLASTNĚ ZAČ?

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do vašeho počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o vašem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresuu. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů.

PROČ POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES?

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME?

K uložení osobních nastavení – Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o preferovaný jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte. Tyto soubory cookie vám pomáhají také změnit velikost textu, písmo a další prvky webových stránek, které lze personalizovat.

K zabezpečení – Soubory cookie používáme také k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě – Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics – Podmínky služby Google Analytics

WEBOVÉ PROHLÍŽEČE A COOKIES

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích