V současné době je v Senátu schvalován balík odpadové legislativy, jehož součástí je nejen nový zákon o odpadech, ale také novela zákona o místních poplatcích. V obou případech se počítá s jejich účinností od 1. 1. 2021.

Pro stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou v zákoně navržena přechodná ustanovení, která umožňují využívat stávající poplatkový systém i v roce 2021.

V praxi to znamená, ať už vaše obec využívá jakýkoliv způsob zpoplatnění obyvatel za využívání odpadového hospodářství, je možné tento poplatek zachovat i pro rok 2021 a v jeho průběhu pracovat na přípravě takové OZV, aby odpovídala požadavkům nové legislativy.

Nedoporučuje se však v tuto chvíli činit v této oblasti jakékoliv kroky a přijímat zcela nová řešení poplatků za odpady (např. přechod z místního poplatku na poplatek dle zákona o odpadech), neboť byste byli v poměrně blízké budoucnosti nuceni činit změny. Vyčkejte tedy prosím na ukončení legislativního procesu a schválení příslušných právních předpisů.

Co se týká obecně závazné vyhlášky stanovující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce, pak pro tuto zákon o odpadech neobsahuje přechodné ustanovení. Podle informací z Ministerstva životního prostředí by vyhlášky, které jsou v souladu se stávajícím zákonem o odpadech neměly být v rozporu ani s novým zákonem a ze strany Ministerstva vnitra tak, že nebude v průběhu roku zpochybňována platnost OZV vydané do 31. 12. 2020, nicméně v průběhu roku 2021 je nutné ji uvést do souladu s platnou legislativou.

V  případě přijetí zákona o odpadech ve znění schváleném v září poslaneckou sněmovnou bude ze strany obce nezbytné učinit rychlé kroky ve vztahu k placení poplatku za ukládání odpadů na skládku, protože obec se stane ve všech případech poplatníkem a v případě, že bude chtít uplatňovat slevu, kterou zákon umožňuje, musí o tom informovat provozovatele skládky.

Vyčkejme tedy, v jakém znění bude odpadová legislativa schválena. O všem Vás budeme opět informovat.

Více informací najdete na https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/2489-jak-na-poplatky-za-odpady-v-roce-2021

Zdroj: Ing. Jana Krutáková