Představení dalšího postupu krajské samosprávy v otázce první aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a prezentaci reakcí na kritické připomínky ke krajské územní studii byla věnována dvojice seminářů, které se ve čtvrtek 6. února 2020 uskutečnily v prostorách brněnského sídla krajského úřadu. Zatímco dopolední ze seminářů byl určen krajským zastupitelům, odpoledne se na představení dalšího postupu kraje v procesu aktualizace ZÚR JMK sešli představitelé obcí a měst.

„Zásadní otázkou, byť zdaleka ne jedinou, je v rámci tohoto procesu určení konečné podoby trasy silnice 43, dále zkapacitnění dálnice D1 s výběrem možnosti napojení území východně od města Brna a varianty obchvatu Slatiny. Vzhledem k tomu, že zejména otázka silnice 43 je dlouho diskutovaná, je třeba jí věnovat zvýšenou pozornost,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin Maleček.
Kolektivní orgány kraje se výběrem nejvhodnějších variant v rámci první aktualizace budou zabývat ještě v průběhu února.

„Dnes dvě prezentace projektantů k aktualizaci krajských Zásad územního rozvoje. Ta pracuje na základě výsledků územní studie s trasováním „43“ bystrckou stopou. Na podzim byly předloženy čtyři oponentní práce kriticky hodnotící způsob zpracování a závěry této územní studie. Chtěl jsem tedy, aby se k těmto jednotlivým pracem detailně vyjádřili zpracovatelé studie. Tyto reakce na oponentní materiály byly dnes předneseny před krajskými zastupiteli a členy příslušné komise a následně i před zástupci obcí, dotčených zpracovanou územní studií. (Kompletní znění těchto materiálů by mělo být od zítřka k dispozici www.zurka.cz.) K tomu byla dnes prezentována také stanoviska nadřízených orgánů, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva vnitra, ministerstva pro životní prostředí a krajské hygienické stanice. Ve všech případech bylo konstatováno, že územní studie a také návrh aktualizace ZÚR JMk jsou v pořádku a kraj může dál pokračovat v práci. V únoru bude krajské zastupitelsvo rozhodovat o variantních prvcích v aktualizaci, v květnu proběhne veřejné projednání návrhu aktualizace a v září bude Aktualizaci ZÚR JMK schvalovat krajské zastupitelstvo,“ vysvětlil celý proces Martin Maleček.

Autor: Jakub Krainer