Programové priority pro volby do krajského zastupitelstva v Jihomoravském kraji 

FINANCOVÁNÍ KRAJE

“ZASTAVÍME DLOUHODOBĚ NESPRAVEDLIVÉ FINANCOVÁNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.”

Při vzniku krajů byly výrazně nadhodnoceny nově vznikající kraje oproti těm dříve existujícím. Tato situace trvá dodnes a Jihomoravský kraj je vzhledem k počtu obyvatel podhodnocen o 1,2 miliardy korun. Stejně tak je tomu i ve financování sociálních služeb. Naší programovou prioritou proto bude v nastávajícím období napravit nespravedlivé rozdělování finančních prostředků ze strany státu a zajistit revizi Rozpočtového určení daní.

DOPRAVA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

“POSTARÁME SE O OPRAVY SILNIC A MOSTŮ V DEZOLÁTNÍM STAVU.”

Postaráme se o to, aby stát posílil rozpočet Jihomoravského kraje. To by nám umožnilo lépe spravovat silnice 2. a 3. třídy. Kvalitní infrastrukturu vidíme jako základ pro rozvoj všech regionů. V okolních zemích dnes větší měrou investují do železničního spojení a podporují vysokorychlostní tratě. Je třeba zavést integrované tarify dopravy mezi jednotlivými kraji a podporovat nízkokapacitní a školní autobusy. Jednotlivé regiony by měly být propojeny páteřní sítí cyklostezek a nabízet dostupnou infrastrukturu pro nabíjení elektrokol.

ZDRAVOTNICTVÍ

“DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY I V MENŠÍCH OBCÍCH.”

Především v menších sídlech je problémem dostupnost zdravotních služeb praktických lékařů a stomatologů. Řešení pro odlehlejší oblasti vidíme v podpoře sdružených praxí, kdy více lékařů využívá společné prostory a vybavení. Obce pak zajišťují svoz pacientů k lékaři pro ty méně mobilní, což ocení zejména senioři či rodiče s dětmi. I konec života musí být důstojný. Kraj bude podporovat vznikající síť center paliativní péče, především hospicové péče poskytované v domácím prostředí nemocného.

Chceme podpořit zdravotní školství a blíže propojit střední a vysoké školství a nemocnice zřizované krajem. Budeme rozvíjet program stipendií pro absolventy zdravotníky, zdravotní sestry a mladé lékaře, aby měli po studiu motivaci vrátit se domů, do menších obcí. Uvědomujeme si přetížení Zdravotnické záchranné služby, řešením může být posílení sítě Lékařské pohotovostní služby.

ŠKOLSTVÍ

“PODPOŘÍME ROZVOJ VĚDY, KTERÁ JE PRO NÁŠ KRAJ ZÁSADNÍ.”

Chceme omezit administrativu mezi školami a krajem na minimum. Po dohodě s rodiči i učiteli chceme pilotně ověřovat model “reálné střední školy“. Ta umožní flexibilní přechod z jednoho typu školy na jiný i v průběhu studia. Studenti mají mít možnost vybrat si ze “švédského stolu“, tedy namixovat si výběr předmětů podle svých předpokladů a zájmů (předměty zaměřené více profesně, přírodovědně nebo humanitně). Do financování a spolurozhodování o směřování reálných středních škol chceme vtáhnout místní zaměstnavatele a podniky, a ve spolupráci s nimi pak umožnit studentům středních škol praktickou výuku v technologických centrech zřizovaných kraji. Kraj by měl dotačně podpořit regionální výzkum i místní vědce zapojené do mezinárodních vědeckých týmů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

“PODPOŘÍME LOKÁLNÍ PODNIKÁNÍ ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ.”

Za poslední roky jsme se dostali do situace, kdy jsme kvalitu naší krajiny, půdy a vody příliš neřešili. Výsledkem je zplundrovaná půda, která nedokáže zadržet vodu. Chceme prohloubit náš projekt obnovy polních cest “1000 a jedna cesta pro krajinu“ a změnit tak přístup ke krajině. Chceme dotačně podpořit lokální farmáře, kteří se věnují šetrnému zemědělství. Kraje by měly obce a jejich obyvatele podporovat ve všech aktivitách vstřícných k půdě a krajině, jít jim příkladem a poradit, kde je třeba. Bez kvalitního územního plánování však nápravy zpustošené krajiny nedosáhneme. Kraje by měly obcím zajistit profesionální poradenství, jak zpracovávat územní plány a koncepce uspořádání krajiny, nebo jak řešit pozemkové úpravy.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

“POSTARÁME SE, ABY BYL VENKOV DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT.“

Našim hlavním cílem je aktivní podpora venkova a jeho obyvatel, navýšení drobných dotací a snížení byrokracie u malých obcí. Cestovní ruch je v našem kraji dlouhodobě koncentrován do několika málo oblastí. Našim cílem je najít a podpořit nová místa a rozšířit tak cestovatelské možnosti do celého kraje. Podpoříme také lokální malé a střední podnikatele a individualizujeme tak turismus. Kraj by měl financovat sportoviště, cyklostezky. Podpoříme propojení Brna a regionálních cyklostezek. Nezapomínáme ani na pěší turistiku a aktivní trávení volného času.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

“PODPOŘÍME NEZISKOVÝ SEKTOR V JEJICH PÉČI O POTŘEBNÉ.“

Sociální služby v kraji musí být snadno dostupné, je nutné celou síť na základě dobře sebraných dat optimalizovat. Kraj by měl usilovat o to, aby komunitní, terénní, odlehčovací a ambulantní služby byly poskytovány profesionálně v přirozeném prostředí, a toto důsledně kontrolovat. Rodina je velmi důležitá, i proto chceme vytvořit dostupnou síť rodinných center. Kraj by měl také podporovat zapojení aktivních seniorů do veřejného života a zároveň se postarat o ty, kteří to sami nezvládnou. Důležitá je spolupráce s neziskovým sektorem, především v oblasti asistenčních a terénních služeb.