Vánoce jsou za námi, popelnice v domácnostech a kontejnery na sběrných místech přetékají odpadem a my si klademe nerudovskou otázku „kam s ním“.

Od 1.1.2021 nabývá účinnosti tzv. odpadový balíček, přesněji zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a tzv. změnový zákon, který řeší poplatky za likvidaci odpadu v obcích.

Nebudu se vracet k celému procesu projednávání a schvalování odpadových zákonů – koneckonců řada z Vás se tomuto tématu aktivně věnovala. Jen připomenu, že schválené zákony vyšly ve Sbírce zákonů dne 23.12.2020 pod čísly 541/2020 Sb., 542/2020 Sb., 543/2020 Sb. a 545/2020 Sb. Metodické a prováděcí pokyny vydalo ministerstvo životního prostředí postupně v týdnu před Vánocemi a dosud nejsou kompletní. Další prováděcí předpisy budou dle sdělení MŽP následovat!

Na „zažití“ nových zákonných podmínek a jejich uvedení do praxe je tedy extrémně málo času.

Pokusím se tedy shrnout alespoň základní a nejdůležitější změny pro odpadové hospodářství obcí.

1) Poplatky od občanů v roce 2021 se vybírají podle stávajících obecně závazných vyhlášek ve výši schválené zastupitelstvem obce. V průběhu roku 2021 bude třeba rozhodnout, jakým způsobem se budou dále poplatky vybírat. Zákon umožňuji paušální platbu až do výše 1 200 Kč /obč./rok ( doposud 1 000 Kč/obč./rok) nebo platbu dle množství vyprodukovaného odpadu.

2) Obecně závazné vyhlášky bude vhodné přizpůsobit během roku 2021 nové odpadové legislativě. Ministerstvo vnitra připravilo nový metodický pokyn k tvorbě OZV – zveřejněn bude i na stránkách MŽP.

3) Povinnosti obce jako původce odpadů – hlášení o odpadech, vedení evidence i nakládání s odpady a třídění odpadů zůstává v přechodném roce 2021 beze změny. ALE POZOR! Obalové odpady, které byly dosud v evidenci vedeny jako skupina 15 01 (tedy obaly papírové, lepenkové, plastové, kovové, skleněné a kompozitní), jsou KOMUNÁLNÍM ODPADEM a musí být zařazeny jako skupiny odpadů 20 dle Katalogu odpadů (papír a lepenka, nápojové kartony sklo, plast) včetně odpadů od zapojených živnostníků do obecního systému.

4) Školní sběr – může probíhat zavedeným způsobem s tím rozdílem, že původcem je obec nikoliv škola, která však plní všechny povinnosti. Škola má povinnost informovat osobu, které odpady předává o tom, že partnerem – původcem, kterého má uvést v evidenci, je obec.

5) Provoz komunitní kompostárny – povinnost vést provozní deník, průběžnou evidenci o množství přijatých odpadů a podávat v následujícím roce (poprvé v roce 2022) hlášení o odpadech.

NEJVĚTŠÍ ZMĚNA nastává pro obce, které komunální odpady ukládají na skládku, ať už samy nebo prostřednictvím vlastní či nasmlouvané svozové firmy. Obec je vždy v roli poplatníka zákonného poplatku za ukládání na skládku. Na základě ustanovení § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, si může obec na základě žádosti uplatnit slevu za ukládání komunálních odpadů na skládku. Celkové množství odpadů, k nimž je možné uplatnit slevu, stanovuje zákon pro rok 2021 na 200 kg na jednoho obyvatele obce.

Toto ustanovení sebou ponese v některých případech změny ve smluvních vztazích mezi obcemi a provozovateli skládek, popř. svozovou společností, a také užší spolupráci. Více je k této problematice uvedeno na stránkách MŽP v metodickém pokynu https://www.mzp.cz/cz/placeni_poplatku_odpad.

Nová legislativní úprava odpadového hospodářství bude u většiny obcí vyžadovat analýzu stávajících podmínek a nastavení nových pravidel. To vše se neobejde bez spolupráce mezi obcemi, svozovými společnostmi a oborovými svazy.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit i na mne.

S přáním pevného zdraví a pevných nervů v nadcházejícím roce, Jana Krutáková